top of page

MISJA I CELE

Wartości

Śląsk jest największym regionem górniczym węgla kamiennego w Europie, którego siła i wielkość została zbudowana w poprzednim wieku na przemyśle ciężkim, przede wszystkim górniczym, ale również hutniczym.

Dzisiaj, u schyłku sektora górnictwa węglowego stoimy przed wyzwaniem zmiany profilu społeczno-gospodarczego regionu.

 

Fundacja działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Śląska poprzez kreowanie i aktywne wsparcie transformacji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 

Działalność fundacji opieramy na podejściu systemowym, które w sposób holistyczny odkrywa obecne i pokazuje nowe możliwości regionu i jego społeczności, poprzez działania aktywizujące rozwój lokalny, działalność filantropijną i charytatywną czy działalność na rzecz rozwoju narzędzi i innowacji społecznych oraz ich wykorzystania w aktywizacji społeczności, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorstw i nauki, kreowania, tworzenia i wykorzystania innowacyjnych kierunków oraz narzędzi kształcenia i rozwoju na każdym etapie edukacji, stymulując i pobudzając tym samym nowe obszary rozwoju regionu.

 

Wszystkie te działania zmierzają do wyrównywania szans rozwojowych, włączenia społecznego, demokratyzacji i kreowania postaw obywatelskich, rozwoju gospodarczego, nauki i edukacji oraz ograniczenia niekorzystnych skutków wpływu przemysłu ciężkiego, głównie węglowego na środowisko i klimat.

AdobeStock_383189091.jpeg

Misja i cele

Fundacja Fortis Pro nobis realizuje swoją misje i cele poprzez kreowanie i aktywne wsparcie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, naukowych, gospodarczych i ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności i miast górniczych oraz pogórniczych w duchu zrównoważonego rozwoju i troski o środowiko.

Misja fundacji:

Misją fundacji jest stwarzanie możliwości rozwoju gospodarczego w miejscach najbardziej dotkniętych transformacją, tą byłą i tą obecną, chcemy inicjować i wspierać procesy skalowania wysiłków w zakresie transformacji i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnych społeczności i miast całego regionu.

Wsparcie procesu transformacji Śląska realizujemy poprzez tworzenie warunków i stymulowanie działań wywołujących zmiany systemowe w każdym obszarze życia regionu.

Nasza działalność opiera się na podejściu systemowym, które w sposób holistyczny odkrywa obecne i pokazuje nowe możliwości regionu i naszej społeczności, poprzez działania aktywizujące rozwój lokalny, stymulując nowe obszary i profil gospodarczy regionu.

 

Cele statutowe fundacji:

 1. Celem Fundacji jest:

  • działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionów górniczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, poprzez kreowanie i aktywne wsparcie transformacji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

  • wsparcie miast i gmin, a także społeczności lokalnych, w szczególności górniczych i pogórniczych w procesie transformacji, w tym również w niwelowaniu istniejących skutków wcześniejszego procesu restrukturyzacji górnictwa i odchodzenia
   od przemysłu ciężkiego, w celu poprawy jakości życia mieszkańców regionów górniczych w Polsce i CEE, w tym głównie Śląska

  • wsparcie miast i gmin, podmiotów publicznych i prywatnych oraz społeczności lokalnych, w tworzeniu, kreowaniu i wykorzystaniu narzędzi i innowacji społecznych, w celu ich wzmocnienia i zaangażowania partycypacyjnego w rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce i CEE

  • działalność na rzecz rozwoju narzędzi i innowacji społecznych oraz ich wykorzystania w aktywizacji społeczności, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorstw i nauki

  • działalność na rzecz kreowania, tworzenia i wykorzystania innowacyjnych kierunków oraz narzędzi kształcenia i rozwoju na każdym etapie edukacji

 2. Celami Fundacji są również:

  • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, dzieci i młodzieży,

  • działalność kulturalna,

  • dobroczynność i działalność charytatywna,

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  • ochrona środowiska,

  • ochrona zdrowia,

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

  • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

  • działania na rzecz efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, klastrów i kooperatyw energetycznych i szeroko pojętej demokracji energetycznej,

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  • aktywizowanie i mobilizowanie do współpracy instytucji (w tym zwłaszcza rządowych, samorządowych, naukowych, badawczych, pozarządowych), przedsiębiorstw i obywateli oraz jej wspieranie,

  • rozwijanie współpracy międzynarodowej i tworzenie platform współpracy,

  • wspieranie procesów transformacyjnych w duchu zrównoważonego i regeneracyjnego rozwoju

  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

  • kształtowanie postaw obywatelskich, w duchu współpracy i odpowiedzialności za otoczenie, region i świat,

  • wspieranie tworzenia nowych modeli, rozwiązań i praktyk w zakresie polityk publicznych, zaangażowania społecznego i współpracy międzysektorowej,

  • działalność wspierająca zrównoważony rozwój,

  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

  • promocja i organizacja wolontariatu,

  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

  • rewitalizacja,

  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

AdobeStock_338151845.jpeg

Historia

Idea powołania do życia fundacji zrodziła się z potrzeby aktywnego działania na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Śląska i Ślązaków. Szczególnie w ostatnim czasie, gdy wyzwania związane z transformacją naszego regionu stają się kluczowym obszarem, wierzymy, że działalność instytucji z obszaru trzeciego sektora ukierunkowana na wsparcie lokalnych społeczności, dzieci i młodzieży oraz osób dotkniętych odchodzeniem od przemysłu ciężkiego, jest szczególnie istotna w procesie sprawiedliwej transformacji.

 

Dla nas, pomysłodawców i założycieli fundacji, którzy urodzili się na Śląsku i wywodzą się z rodzin o tradycjach górniczych, Śląsk był i jest małą ojczyzną. Jego dobro, przyszłość i rozwój leży nam szczególnie na sercu, tak aby następne pokolenia mogły dorastać i żyć w regionie, w którym dorastali ich rodzice i dziadkowie, a nie musieli emigrować za lepszymi warunkami do życia.

Nazwa fundacji Fortis Pro Nobis pochodzi z języka łacińskiego i jest połączeniem słów, które w pełni odzwierciedlają ideę jej powstania. Z jednej strony przymiotnik Fortis (Silny, Mocny), a z drugiej strony jego dopełnienie Pro Nobis (dla Nas, za Nami, Nam), wskazują na potrzebę działania na rzecz Śląska, przez Ślązaków i dla Ślązaków, ale również nawiązują do tradycji i etosu ciężkiej pracy, jaki zawsze towarzyszył Ślązakom. 

Nazwa fundacji wskazuje na potrzebę budowy siły regionu dla jego mieszkańców i przyszłych pokoleń dla budowy jego nowej silnej gospodarczej tożsamości w czasach, kiedy zamykane są kopalnie, a ludzie tracą pracę, kiedy trzeba być silnym i działać w nowej rzeczywistości, kiedy trzeba również zadbać o ochronę środowiska. 
 

Ta Siła to również nowe możliwości przebranżowienia się, rozwoju i edukacji czyli sprawiedliwej transformacji regionu. Siła nowych możliwości dla Nas, dla mieszkańców Śląska wynikająca ze zmiany, którą chcemy moderować i której chcemy być częścią, aby mieć realny wpływ na naszą przyszłość

bottom of page